Stage 1

2020-08-29
Stage 1, Esztergom–Esztergom (118km)
Start (Esztergom, Szent István square): 11:30
Estimated finish (Esztergom, Szent István square): 14:20